počítadlo.abz.cz od 25.02.2016


Úradná tabuľa


Plnenie rozpočtu za I.polrok 2017 - príjmy

Plnenie rozpočtu za II.polrok 2017 - výdavky

Návrh VZN č.1/2017 o vyhradení miest a určení podmienok na umistňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane


Voľby do orgánov samosprávnych krajov


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06. 2017 , rozhodnutím č. 166/2017 Z.z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017.

Rozhodnutie na stiahnutie


Právo voliť
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku, a ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“).

Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

Právo byť volený
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Informácia pre voliča o práve voliť a práve byť volený na stiahnutie


Elektronická adresa obce pre doručovanie oznámení o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie


Elektronická adresa obce Veľké Ozorovce na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ocuvozorovce@slovanet.sk


Informácia pre verejnosť
Zabezpečenie ochrany pred požiarmi počas zberu tohtoročnej úrody, žatva
Ochrana lesov pred požiarmi
Ako sa nestať obeťami podvodníkov

Ministerstvo financií pripravilo komfortný prístup k daňovým formulárom

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo pre mestá a obce pohodlný prístup k daňovým formulárom pre miestne dane. Vytvorilo špeciálny banner, z ktorého je možné jednoducho a rýchlo sa preklikať na všetky daňové formuláre: Formuláre