počítadlo.abz.cz od 25.02.2016

HLAVNÁ KONTROLÓRKA OBCE: Ing. Mária Kačmárová


adresa: Veľké Ozorovce, Nová č. 221, 078 01
 
Hlavný kontrolór:
- vykonáva kontrolu v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle schváleného plánu činnosti
 
- vykonáva kontrolu zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce a ZŠ
 
- vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
 
- vykonáva kontrolu dodržiavania VZN, vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení OZ
 
- vybavuje sťažnosti adresované obci
 
- vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce jeho schválením OZ
 
- zodpovedá za plnenie úloh OZ podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
 

Plán kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2017 na stiahnutie...


Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polrok 2017 na stiahnutie...