počítadlo.abz.cz od 25.02.2016

HLAVNÁ KONTROLÓRKA OBCE: Ing. Mária Kačmárová


adresa: Veľké Ozorovce, Nová č. 221, 078 01
 
Hlavný kontrolór:
- vykonáva kontrolu v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v zmysle schváleného plánu činnosti
 
- vykonáva kontrolu zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce a ZŠ
 
- vykonáva kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce
 
- vykonáva kontrolu dodržiavania VZN, vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení OZ
 
- vybavuje sťažnosti adresované obci
 
- vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu obce jeho schválením OZ
 
- zodpovedá za plnenie úloh OZ podľa zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 
 

Plán kontrolnej činnosti
2018

Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2018 na stiahnutie...2017

Plán kontrolnej činnosti na obdobie 1. polrok 2017 na stiahnutie...


Plán kontrolnej činnosti na obdobie 2. polrok 2017 na stiahnutie...