počítadlo.abz.cz od 25.02.2016


VZN


Rok 2011

VZN o miestnych daniach... -> na stiahnutie


Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a o poplatku... -> na stiahnutie


Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2011 o miestnych daniach a o poplatku... -> na stiahnutie


VZN o prevádzkovom poriadku pohrebiska... -> na stiahnutie

Príloha - fotografia -> na stiahnutieRok 2012

VZN o umiestňovaní plagátov a iných nosičov informácií... -> na stiahnutieRok 2013

VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov MŠ,ktorej zriadovateľom je obec... -> na stiahnutie
Rok 2014

VZN č.1/2014 o predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach na území obce Veľké Ozorovce -> na stiahnutieRok 2015

VZN č.1/2015 Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Veľké Ozorovce -> na stiahnutie


VZN č.2/2015 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na územi obce Veľké Ozorovce -> na stiahnutie


VZN č.3/2015 Všeobecné záväzné nariadenie Obce Veľké Ozorovce č.3/2015, ktorým sa zrušuje Všeobecné záväzné nariadenie Obce Veľké Ozorovce č.2/2007 -> na stiahnutieRok 2016

VZN č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území obce Veľké Ozorovce -> na stiahnutie


VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými odpadmi na území obce Veľké Ozorovce -> na stiahnutie


Rok 2017

Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ OZOROVCE. -> na stiahnutie


VZN č.1/2017, o vyhradení miest a určení podmienok na umiesťňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane -> na stiahnutie


VZN č.2/2017, o zavedení a poskytovaní elektronických služieb -> na stiahnutie


VZN č.3/2017, o ovzduší a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania -> na stiahnutie


Dodatok č. 6/2017 k VZN č.6/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a ŠJ pri MŠ ... na stiahnutie...