počítadlo.abz.cz od 25.02.2016


Tlačivá na stiahnutie


Výrub stromov

Žiadosť o výrub stromov na stiahnutie

Oznámenie o výrube pri ohrození zdravia a života alebo škody na majetku na stiahnutie

Oznámenie na výrub stromov na stiahnutie




Stavebné tlačivá

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stiahnutie

Žiadosť o vydanie povolenia k odstráneniu stavby na stiahnutie

Prehlásenie na stiahnutie

Ohlásenie stavebných úprav na stiahnutie

Ohlásenie drobnej stavby na stiahnutie

Návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia na stiahnutie

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby na stiahnutie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stiahnutie

Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby na stiahnutie




SHR

Oznámenie o zmene údajov v činnosti SHR na stiahnutie

Žiadosť o potvrdenie platného osvedčenia SHR na stiahnutie

Žiadosť o zápis do evidencie SHR na stiahnutie

Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR na stiahnutie




Daňové tlačivá

Vznik a zánik daňovej povinnosti PO na stiahnutie

Vznik a zánik daňovej povinnosti FOna stiahnutie

Poučenie k vyplneniu priznania k dani na stiahnutie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje PO na stiahnutie

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje FO na stiahnutie