počítadlo.abz.cz od 25.02.2016


Elektronická úradná tabuľa
Archív rádia


UPOZORNENIE:
Obec Veľké Ozorovce - ZÁKAZ VÝVOZU ODPADU A VYTVÁRANIA NELEGÁLNYCH SKLÁDOK v katastrálnom území obce Veľké Ozorovce


Obec Veľké Ozorovce upozorňuje občanov obce na zákaz vytvárania čiernych skládok odpadu a zhromažďovanie odpadu v katastrálnom území obce, v okolí veľkokapacitných kontajnerov, na verejných priestranstvách, ako aj v okolí skládky TKO, nakoľko uvedené priestory sa budú monitorovať. Vytváraním čiernych skládok zo strany občanov najmä, vynášaním komunálneho odpadu, stavebného odpadu, ako aj biologický rozložiteľného odpadu zo záhrad a dvorov nehnuteľností, v katastrálnom území obce Veľké Ozorovce, dochádza k porušovaniu ustanovení zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch, a teda k spáchaniu priestupku podľa zák. č.372/1990 z.b. o priestupkoch, za ktorý môže obec uložiť pokutu. Komunálny odpad v obci vyváža spoločnosť Fúra a v prípade, že má občan väčšie množstvo komunálneho odpadu môže tento vyvážať na skládku TKO Veľké Ozorovce mimo nedele nasledovne:

Pondelok - od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Utorok - od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Streda - od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Štvrtok - od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Piatok - od 7:00 hod. do 16:00 hod.
Sobota - od 7:00 hod. do 16:00 hod.

Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, trávu, seno, lístie, odrezky zo stromov a kríkov občania si kompostujú sami doma. V prípade väčšieho množstva biologický rozložiteľného odpadu nahlásia občania požiadavku na obecný úrad ( tel. : 056/6789 041), zo strany ktorého bude cestou pracovníkov obce zabezpečený v pracovných dňoch pondelok až piatok odvoz odpadu.

A l e n a K o v á č o v á
starostka obceInformácia pre verejnosť
Regionálna integrovaná územná stratégia (RIÚS) Košického samosprávneho kraja - zmena

• Zákon: 24/2006 novela 312/2016 Z.z. časť SEA
• Oblasť: podľa § 4, ods. 2
• Zisťovacie konanie

Základne informácie
• Účel akcie: Aktualizácia RIÚS vyplýva z uskutočnenej revízie IROP, schválenej monitorovacím výborom pre IROP, zo zosúladenia jednotlivých častí RIÚS Košického kraja a IÚS UMR Košice s materiálmi schválenými na 4. a 5. zasadnutí Monitorovacieho výboru pre IROP, najmä kritérií pre výber projektov a zosúladenia niektorých častí oboch dokumentov s obsahom výziev na jednotlivé špecifické ciele v prioritných osiach IROP. Aktualizácia RIUS zahŕňa niekoľko konkrétnych zmien a úprav zhrnutých v 15 bodoch, ktoré sú uvedené v oznámení o zmene strategického dokumentu.
• Dotknutá obec: Košický Kraj (okres: -)
• Príslušný orgán: OkÚ Košice odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice
• Obstarávateľ: Košický samosprávny kraj
• IČO Obstarávateľa: 35541016
Oznámenie o zmene strategického dokumentu – na stiahnutie:
STIAHNUŤ
Zverejnené dňa : 09.02.2018


Oznámenie o zmene
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
Zverejnené dňa : 09.02.2018

Ako sa nestať obeťami podvodníkov

Ministerstvo financií pripravilo komfortný prístup k daňovým formulárom

Ministerstvo financií Slovenskej republiky pripravilo pre mestá a obce pohodlný prístup k daňovým formulárom pre miestne dane. Vytvorilo špeciálny banner, z ktorého je možné jednoducho a rýchlo sa preklikať na všetky daňové formuláre: Formuláre