počítadlo.abz.cz od 25.02.2016

STAROSTKA OBCE: Alena Kováčová


telefón: 0905 397 413
adresa: Veľké Ozorovce, Hlavná č. 50/52, 078 01
 
Kompetencie starostky obce
Starosta je najvyšším výkonným orgánom obce a štatutárnym orgánom obce. Funkcia starostu je verejnou funkciou. Je volený v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky.
 
Zákon o obecnom zriadení starostovi obce vymedzuje nasledovné kompetencie:
 
priamo riadi:
- zástupcu starostu
- sekretariát obecného úradu
- iných zamestnancov obce
 
schvaľuje:
- vnútorné riadené dokumenty
- platové náležitosti zamestnancov
- systemizáciu pracovných miest zamestnancov
 
rozhoduje o:
- všetkých veciach správy obce s výnimkou tých, ktoré sú vo výlučnej kompetencii obecného zastupiteľstva
- personálnych a platových náležitostiach zamestnancov obce
- zásadných stanoviskách pre rokovania presahujúce pôsobnosť obce
- tuzemských pracovných cestách priamo riadených zamestnancov
- zriadení krízového štábu obce, ako výkonného orgánu krízového riadenia pre prípravu na obranu štátu a v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu
 
vykonáva:
- obecnú správu
- hodnotenie priamo riadených zamestnancov
- ochranu utajovaných skutočností v súlade so zákonom
 
uzatvára:
- pracovné zmluvy so zamestnancami obce
- dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
- uzatvára zmluvy s právnickými a fyzickými osobami
- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje ich uznesenia